Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Kế toán doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp

 

1. GIỚI THIỆU

  
         Phần mềm Kế toán doanh nghiệp: Áp dụng cho doanh nghiệp thương mại và sản xuất (tính giá thành sản phẩm), quản lý về kho hàng hóa (xuất nhập tồn), quản lý về TSCĐ, quản lý về tiền (mặt, ngân hàng), công nợ, hóa đơn/thuế, tính giá thành, truy xuất được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế và các báo chi tiết khác về tiền về công nợ.
2. CHỨC NĂNG