Trang chủ/ Sản phẩm/ Phần mềm Quản lý tiền lương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 

 

  1. GIỚI THIỆU

 

       Phần mềm quản lý tiền lương: Hỗ trợ việc lập bảng lương và các khoản trích theo lương; Quản lý việc lập các bảng truy lĩnh lương, phụ cấp; Lập các bảng trợ cấp và thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước. Ngoài ra, phần mềm còn giúp đơn vị chủ quản có thể tổng hợp bảng lương, các khoản trích theo lương,… của các đơn vị trực thuộc trên phạm vi toàn huyện/tỉnh.

         Phần mềm thực thi trên môi trường mạng Internet, không cần cài đặt. Người dùng có thể đăng nhập sử dụng bất kỳ nơi nào nếu có mạng Internet. Ngoài ra, phần mềm còn có thể phát triển mở rộng theo đặc thù từng ngành, từng địa phương.

   

     2. CHỨC NĂNG

Đáp ứng đầy đủ các văn bản quy định về quản lý tiền lương của Bộ Tài chính