Trang chủ /Tin tức / THÔNG TƯ 45/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
THÔNG TƯ 45/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Đăng ngày : 16/10/2018 Người đăng:

Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước (gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong thông tư này sẽ hướng dẫn các nội dung như sau:

1. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

- Quy định tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định

- Phân loại tài sản cố định

- Tài sản cố định đặc thù

- Đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định

- Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

- Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình

- Sử dụng nguyên giá tài sản cố định

- Thay đổi nguyên giá tài sản cố định

- Quản lý tài sản cố định

2. QUY ĐỊNH VỀ TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

- Phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao

- Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định

- Xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

- Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định

- Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Nguồn xem và tải về: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/07/45-btc.signed.pdf

TIN TỨC CÙNG LOẠI